Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Mgr. art Annamária Kiss Kósa, so sídlom Pataš 233, Pataš 92901, Slovenská republika. IČO: 40024784, DIČ: 1045662178, IČ DPH: nie je platiteľom DPH.

2. Predávajúcim je Mgr. art Annamária Kiss Kósa, so sídlom Pataš 233, Pataš 92901, Slovenská republika.

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope na stránkach www.kokafashion.com je Mgr. art Annamária Kiss Kósa, so sídlom Pataš 233, Pataš 92901, Slovenská republika.

4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

2. Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné, predávajúci nie je platcom DPH.

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

3. Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať, len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho je odoslanie tovaru.

4. Po vytvorení objednávky v e-shope je kupujúcemu automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

6. Ak Predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov ako napr. tovar sa prestal vyrábať, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku, alebo z dôvodov vyššej moci, v takom prípade môže Predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Predávajúci má taktiež právo zrušiť objednávku, pokiaľ Kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak Kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný vrátiť do 14 dní.

4. Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 • a) platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru),
 • b) platba na základe zálohovej faktúry - platba vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,
 • c) platba cez platobnej brány cez kreditnou alebo debetnou kartou
 • d) platba na základe darčekového poukazu.

8. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže Kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s Kupujúcim.

9. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.

10. Zľavové kupóny alebo poukazy nie je možné navzájom kombinovať. Zľavový kupón možno uplatniť v rámci jedného nákupu.

5. Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní od vytvorenia objednávky pokiaľ sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2. Tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Pri hodnote objednávky

 • do 74.99 EUR: poštovné na Slovensko, do Rakúska, Nemecka a Českej Republiky 5 EUR,
 • objednávky do 74.99 EUR: s kurierom na Slovensko, do Rakúska, Nemecka a Českej Republiky 19 EUR,
 • objednávky do 74.99 EUR: s kurierom do Maďarska 5 EUR,
 • objednávky od 75,00 EUR: s kurierom na Slovensko, do Rakúska, Nemecka, Českej Republiky, a do Maďarska ZADARMO.

2. Predávajúci sa môže s Kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb, ako aj cien za tieto služby.

3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

7. Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo Predávajúceho, si Predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie Kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

8. Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má Kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne iba pre jedného spotrebiteľa.

9. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak chce toto právo využiť, osobne doručiť písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy a to najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu Predávajúceho, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy, od ktorej odstupuje spolu aj so všetkou dokumentáciou - napr. s originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Kupujúcim odporúčame aby si vyhotovili kópiu faktúry pre vlastnú potrebu a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci využiť pripravený formulár cez e-shop.

3. Tovar zaslaný naspäť na dobierku ostane neprevzatý.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar či službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr, ako mu je doručený tovar alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru; to neplatí v prípade, ak Predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

10. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa považujú Predávajúci a Kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:

 • a) prevziať objednaný tovar,
 • b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu Predávajúcemu,
 • c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný:

 • a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • b) spolu s tovarom, alebo dodatočne, zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na ošetrovanie v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

11. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

3. Odoslaním objednávky Kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk.

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozíciíi v sídle spoločnosti k nahliadnutiu Kupujúcim a sú zverejnené aj na internetovej stránke e-shopu.

6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.05.2020. Tieto obchodné podmienky zároveň nahrádzajú predošlé VOP.

Aktualizácia 15.05.2020