Spracovanie osobných údajov a ich ochrana podľa zák. č. 18 / 2018 Z.z. a GDPR

1) Registráciou alebo doručením objednávky písomne, telefonicky či cez internet kupujúci - dotknutá osoba vyjadruje súhlas s manuálnym i automatizovaným spracovaním ním poskytnutých osobných údajov, a to pre obchodné účely, teda pre vykonanie jeho objednávky zaslaním objednaného tovaru predávajúcim - prevádzkovateľom.
Kupujúci zároveň súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov prostredníctvom poverených tretích osôb - spoločnosti, ktorá vedie účtovníctvo prevádzkovateľa a spoločnosti zabezpečujúcej doručenie tovaru.

2) Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné, má právo súhlas kedykoľvek písomne odvolať alebo ho neudeliť pri spracovaní objednávky. Kupujúci - dotknutá osoba poskytne predávajúcemu - prevádzkovateľovi nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa bydliska resp. dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

3) Dotknutá osoba berie na vedomie a súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je povinný v zmysle ustanovení zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení uchovávať svoje účtovníctvo a tým aj svoje osobné údaje po dobu 10 rokov.

4) Dotknutá osoba vyhlasuje, že je oboznámená so svojimi právami a povinnosťami ustanovenými v zákone, najmä podľa § 19, § 21 - 28 zákona ( právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o použití osobných údajov, právo na prístup k nim, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo podať námietky, právo získať ich späť ) ako aj povinnosťami prevádzkovateľa podľa bodu 5) tohto článku.

5) Prevádzkovateľ je povinný spracovať osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zák. č. 18 / 2018 Z.z., neposkytovať ich tretím osobám, chrániť ich, zachovávať o nich mlčanlivosť a spôsob ich ochrany spracovať v bezpečnostných opatreniach (najmä § 19, § 31, § 39, § 79 zákona ).

Aktualizovaná: 15.05.2020