Výmena alebo vrátenie tovaru

V prípade že tovar, ktorý ste si u nás objednali, je poškodený, nefunkčný, alebo nespĺňa Vaše očakávania - takýto tovar môžete vrátiť. Podmienkou je, že tovar nebol ešte použitý: do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci nemá v prípade, že objednaný tovar podlieha rýchlej skaze.

Vracaný tovar prosíme dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tím možnému zníženiu vrátenej čiastky o náklady vynaložené na to, aby bol tento tovar uvedený pôvodného stavu.

Tovar môžete vrátiť na adresu:
Mgr. art Annamária Kiss Kósa KOKA Fashion
Pataš 233, Pataš 92901(SK)

alebo

Annamária Kiss Kósa
1076 Budepest, Sajó utca 4-8/1.12.(HU)

Zároveň nám pošlite na adresu info@kokafashion.com tieto údaje alebo vyplňte online formular:

 • dôvod vrátenia tovaru
 • podacie číslo zásielky (dá Vám ho Pošta), balík musíte poslať naspäť doporučene.
 • bankový účet, na ktorý Vám vrátime peniaze
 • pri výmene tovaru nás kontaktujte telefonický

Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia tovaru na naše reklamačné oddelenie. Náklady na vrátenie tovaru hradí v tomto prípade kupujúci. K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás.


                      Reklamačný poriadok

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u Predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z Predávajúceho na kupujúceho, Predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

3. Ak Kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 6 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od Predávajúceho ak si tovar preberá Kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u Predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

 • a) k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným Kupujúcim,
 • b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 • c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 • d) zanedbaním starostlivosti o tovar a jeho nedbalou údržbou,
 • e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • f) používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

7. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

8. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

9. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu firmy uvedenú nižšie (avšak nie na dobierku) alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu prevádzky. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (Využiť možno tiež formulár na stránke: https://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (teda nie elektronicky formou e-mailu).

10. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia Predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu Predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

12. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 • a) pri odstrániteľnej chybe má Kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,
 • b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má Kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.
 • c) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame Kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vašim podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.

14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a Predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

15. Kontakt: Mgr. art Annamária Kiss Kósa; Pataš 233, Pataš 92901; e-mail: info@kokafashion.com